Vandforsyning

Vi har siden 1949, i forbindelse med udbygningen af Københavns Vandforsynings kildefelter i Nordsjælland, projekteret og stået for opførelsen af et større antal erstatningsvandværker, og arbejder i dag med alle vandforsyningens aspekter fra kilde til forbruger.

Nye boringer og kildefelter
Vi undersøger og placerer nye boringer og kildefelter, udarbejder ansøgninger til myndigheder samt udbudsmateriale til brøndborere m.m. Efterfølgende vurderes resultater af prøvepumpninger og de nye boringsinstallationer udformes efter de givne ydelser.

Etablering af nye ledningsnet
Vi dimensionerer og fører tilsyn med etablering af ledningsanlæg ved nye udstykninger og foreslår placering af sektionsmålerbrønde.

Renovering af eksisterende ledningsnet
Vi kan tilbyde at udarbejde en egentlig renoveringsplan ud fra en vurdering af ledningsnettets forsyningssikkerhed og samlede kapacitet med baggrund i alder, beskaffenhed og tidligere skader.

Ledningsregistrering i "Vandgraf"
Vi tilbyder ledningsnet indlagt i ledningsregistreringsprogrammet "Vandgraf", hvilket giver stor overskuelighed over ledningsnettet samt en nem mulighed for udlevering af ledningsoplysninger til LER. Efterfølgende kan der udføres en egentlig ledningsmodel, bl.a. til vurdering af trykforhold, flow og opholdstider.

Nødforsyningsledninger og målerbrønde
Vi har projekteret og stået for udførelse af nødforsyningsledninger imellem adskillige vandværker.

Tilstandsrapporter og optimering af vandværker
Efter at kravene til vandkvaliteten er blevet strammet, har vi i de senere år udført tilstandsrapporter og driftsoptimering på mange vandværker. Herunder udskiftning af hydroforer til frekvensstyrede udpumpningsanlæg, fjernelse af reaktionsbeholdere m.m.

Skyllevandsbassiner
Som følge af skærpede krav til udledning af skyllevand, har vi projekteret og stået for udførelse af flere forskellige typer skyllevandsbassiner.

Nødgeneratorer
Vi har projekteret og ført tilsyn med etableringen af nødgeneratoranlæg på flere vandværker.

SRO-anlæg og nye el-tavler
Efterhånden som ny teknik vinder indpas på vandværkerne kræves bedre Styring, Regulering og Overvågning. I samarbejde med forskellige udbydere har vi i de senere år, stået for etableringen af flere SRO-anlæg samt nye kraft- og svagstrømsinstallationer.

Forsyningsanlæg
Vi tilbyder at udføre en samlet forsyningsplanlægning af netop din vandforsyning, eksempelvis udarbejdelse af takstblad, tilslutningsbidrag for nye udstykninger samt værdiansættelse af vandværk og ledningsanlæg.